แจกพันธุ์กล้าไม้ฟรีทั่วประเทศ! ยางนา พะยูง มะค่า สัก แดง ประดู่ ฯลฯ

แจกกล้าไม้ ยางนา พะยูง มะค่า สัก แดง ประดู ฯลฯ ฟรีทุกจังหวัด เริ่มแจกเดือนมิถุนายน 2562 นี้

สถานีเพาะชำกล้าไม้ทุกจังหวัด จะเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการเพาะพันธุ์กล้าไม้ บริการประชาชน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น แล้ว ยังเป็นหน่วยงานที่ปฎิบัติหน้าที่เดินตามรอยการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ “องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอย่หัว” พ่อหลวงของแผ่นดินอีกด้วย

แนวทางการดำเนินงานการปฎิบัติงานยึดตามแนวทางพระราชดำริของ องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการส่งเสริมให้ประชาชนปลูกได้ประโยชน์

ปลูกป่า 3 อย่างได้ประโยชน์ 4 อย่าง คือ ไม้ใช้สอย ไม้กินได้ไม้เศรษฐกิจ

โดยปลูกรองรับการชลประทาน ปลูกรับซับน้ำ และปลูกอุดช่วงไหล่ตามร่องห้วยโดยรับน้ำฝนอย่างเดียว ประโยชน์อย่างที่ 4 คือ

สามารถช่วยอนุรักษ์ดินและน้ำ
ปลูกไม้ให้พออยู่
พอกิน
พอใช้

และระบบนิเวศน์พออยู่ คือไม้เศรษฐกิจปลูกไว้ทำที่อยู่อาศัย และจำหน่าย พอกิน หมายถึง ปลูกพืชเกษตรเพื่อการกินและสมุนไพรพอใช้ หมายถึง ปลูกไม้ไว้ใช้สอยโดยตรงและพลังงาน เช่น ไม้ฟืน, และไม้ไผ่ เป็นต้น ประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์ สร้างความสมบูรณ์และก่อให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่า

สถานีเพาะกล้าไม้ทุกจังหวัดได้มีการเพาะพันธุ์กล้าไม้แจกจ่ายบริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

โดยมีเป้าหมายในการส่งเสริมการปลูกพันธุ์ไม้ ใช้ผู้ที่มารับบริการได้นำไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นไม่ใช้สอย ปลูกเพื่อกิน ไม้เนื้อแข็ง ส่งเสริมการปลูกเพื่อเศรษฐกิจ

ประการสำคัญ จะได้เป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ปลูกฝังที่ทุกคนหันมารักและหวงแหนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

หลักเกณฑ์ในการขอรับกล้าไม้ 2562

ผู้ขอรับกล้าไม้ต้องยื่นคำขอและมาขอรับกล้าไม้ด้วยตนเอง (ตามแบบคำขอรับกล้าไม้พร้อมหลักฐาน)
ตรวจสอบชนิดไม้ที่ต้องการนำไปปลูกว่ามีชนิดไม้ที่ต้องการหรือไม่
ติดต่อขอรับกล้าไม้ได้โดยไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมใด ๆ ทั้งสิ้น
ประชาชนทั่วไป สนใจติดต่อขอรับกล้าไม้ได้รายละไม่เกิน ๑,๕๐๐ ต้น/ปีหากมีโครงการปลูกต้นไม้ที่ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้าและ มีพื้นที่เป้าหมายชัดเจน สามารถขอรับกล้าไม้ได้มากกว่ารายละ ๑,๕๐๐ ต้น/ปี โดยให้ยื่นหนังสือแสดงโครงการ พร้อมหลักฐาน ประกอบแนบคำขอ
ศาสนสถาน หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชนทั่วไป ขอได้หน่วยงานละไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ ต้น/ปี แต่หากมีโครงการปลูกต้นไม้ ที่ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้าและมีพื้นที่เป้าหมายชัดเจน สามารถขอรับกล้าไม้ได้มากกว่ารายละ ๑๐,๐๐๐ ต้น/ปี โดยให้ยื่นหนังสือแสดงโครงการพร้อมหลักฐานประกอบแนบคำขอ

หลักฐานการขอรับกล้าไม้

บัตรประชาชน
ถ้าเป็นโครงการต้องแนบรายละเอียดของโครงการ เอกสารที่ดินและแผนที่สังเขป

การพิจารณา

สถานีเพาะชำกล้าไม้ เมื่อได้รับคำขอจะพิจารณาแจกจ่ายกล้าไม้ได้ตามจำนวนที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงจำนวนผู้ยื่นคำขอ ปริมาณกล้าไม้ที่มีอยู่และจำนวนพื้นที่ปลูกเป็นหลัก
เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับหนังสือแสดงโครงการจะตรวจสอบหลักฐานเบื้องต้นก่อน หากเป็นโครงการที่สมควรสนับสนุนกล้าไม้ให้พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับจำนวนกล้าไม้ที่ควรสนับสนุน โดยคำนึงถึงเป้าหมายของโครงการ จำนวนผู้ยื่นโครงการ ปริมาณกล้าไม้ที่มี และจำนวนพื้นที่ปลูก เป็นหลัก

หมายเหตุ

ติดต่อขอรับกล้าไม้ได้ ช่วงปลายเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

สถานีเพาะชำกล้าไม้จะมีการติดตามประเมินผลการจ่ายกล้าไม้ดังกล่าว โดยวิธีสุ่มตัวอย่าง โดยแบ่งเป็นกลุ่มได้แก่ 50 -1,000 กล้า และมากกว่า 1,000 กล้าขึ้นไป โดยในแต่ละกลุ่มให้สุ่มตัวอย่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของผู้มาขอรับกล้าไม้ ตามระเบียบกรมป่าไม้ พ.ศ. 2552

 

ที่มา taibann.com